promo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties, rechtsverhoudingen, aanbiedingen, tarieven, werkzaamheden, dienstverleningen en overeenkomsten die mr Duindam en/of mr Chaustre of een van de medewerkers van Thuisjurist , aangaat met cliënten.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

1.4 De voorwaarden worden verstrekt op eerste aanvraag van cliënten.

 

Artikel 2 Definities

2.1 Cliënt(en) / Opdrachtgevers
De natuurlijke perso(o)n(en),  of rechtsperso(o)nen die een verzoek om juridische dienstverlening, of het verrichten van andere werkzaamheden, heeft, hebben gedaan, aan opdrachtnemer.

2.2 Opdracht
Zaken en werkzaamheden zoals deze door cliënt / opdrachtgever zijn opgedragen aan opdrachtnemer en waarvan de aanvaarding door deze schriftelijk is aanvaard.

2.3 Opdrachtnemer
mr Duindam en/of mr Chaustre of de persoon die namens Thuisjurist een opdracht tot het verlenen van juridische hulpverlening schriftelijk heeft aanvaard

 

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtnemer

3.1 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen de belangen van zijn cliënten behartigen.

3.2 De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding over alle bijzonderheden die de cliënt aan hem heeft  toevertrouwd.

3.3 De geheimhoudingsplicht duurt ook voort na de beëindiging van de relatie met de cliënt.

3.4 Opdrachtnemer verplicht zich te zullen inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen.

Artikel 4: Verplichtingen van de cliënt

4.1 De cliënt is verplicht, naar waarheid, alle informatie te verstrekken aan de opdrachtnemer.

4.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet juist of onvolledig wordt verstrekt, of informatie over nieuwe ontwikkelingen niet aan de opdrachtnemer worden gemeld, kan dit leiden tot beëindiging van de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer.

4.3 Niet nakoming c.q beëindiging van de overeenkomst als omschreven onder punt 4.2 kan niet worden aangemerkt als wanprestatie en de cliënt blijft dan ook gehouden tot betaling van de vergoeding die voor de verstrekte opdracht was overeengekomen.

Artikel 5: Niet toerekenbare tekortkoming

5.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de opdrachtnemer, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van de opdrachtnemer.

5.2 Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan ongeval of ziekte van de opdrachtnemer, stakingen, barre weersomstandigheden of beperkende overheidsmaatregelen.

5.3 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer heeft deze de keuze tussen het opschorten van de nakoming met de duur van de belemmering, of het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, indien de cliënt aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of diens medewerkers.

6.2 Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien adviezen verstrekt door de opdrachtnemer, niet of niet volledig zijn opgevolgd of een gevolg zijn van onvolledige informatie door de opdrachtgever of bemoeienis van derden.

6.3 De cliënt is verplicht de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheid, zoveel als mogelijk ongedaan te laten maken, de opdracht volledig af te werken en/of de schade te verminderen.

6.4 Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval aan de cliënt is gefactureerd. of indien nog geen factuur is opgemaakt, tot het fictieve factuurbedrag als ware de factuur opgemaakt.

Artikel 7: Beëindiging

7.1 Werkzaamheden worden in de regel pas beëindigd  indien de opdracht volledig is afgewerkt . Werkzaamheden kunnen ook tussentijds worden beëindigd door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever of de opdrachtnemer geschiedt door een schriftelijk kennisgeving.

7.2 Het tot dat moment verschuldigde honorarium alsmede de door opdrachtnemer gemaakte kosten zullen worden berekend aan opdrachtgever.

7.3 Indien de cliënt buiten de opdrachtnemer om een oplossing voor zijn casus tot stand brengt, de verstrekte opdracht intrekt, of niet op redelijke termijn reageert op berichten van de opdrachtnemer, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en blijft de opdrachtgever het honorarium verschuldigd als aangegeven in artikel 8

 

Artikel 8 Tarieven en Honorarium

8.1 Het op 20 augustus 2012 vastgestelde tarief bedraagt € 90,00 per uur. De tarieven worden jaarlijks herzien en aan de cliënt kenbaar gemaakt.

8.2 De vergoeding voor reiskosten bedraagt € 1,00 per gereden km.

8.3 Voor het maken van archief wordt € 10,00 in rekening gebracht.

8.4 Administratiekosten, porto - en telefoonkosten, kosten door derden zoals o.a. gerechtsdeurwaarder, griffiekosten en alle andere aan de opdracht gerelateerde kosten worden doorberekend.

8.5 In het geval dat de cliënt besluit om de opdrachtnemer een opdracht te verstrekken, geeft de opdrachtnemer  aan welke kosten hij denkt te moeten maken en hoeveel uur hij voor de uitwerking van het vraagstuk van zijn cliënt denkt nodig te hebben.

8.6 Het in het vorige punt genoemde bedrag dient als voorschot te worden overgemaakt op rekening van de opdrachtnemer.

8.7 De opdrachtnemer begint niet eerder aan zijn werkzaamheden voor zijn cliënt dan nadat hij de betaling van het in het vorige punt genoemde voorschot heeft ontvangen.

8.8 Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

8.9 Tarieven, welke van toepassing op alle werkzaamheden, kunnen evenals deze onderhavige voorwaarden zonder schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd

 

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Leiden.